Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
                 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 16 Kasım 2011 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış ve ilk toplantısını 22.11.2011 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır. “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” 13 Nisan 2013 tarihinde değişerek 28617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu da çalışmalarını bu yönetmelik ile birlikte Nisan 2013 tarihli “Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları” ve ilgili diğer mevzuata göre yürütecektir.

Uludağ Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, gerek Üniversitemiz birimlerinden gerekse başka kurum ve kuruluşlardan yapılan başvurulardan biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik çalışmaları dışında kalan ve Yönetmelik kapsamında olan ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı (ilaç, biyolojik ve tıbbi ürünler ile tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler dışında insanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması, kök hücre nakli araştırması, doku nakli araştırması veya organ nakli araştırması) klinik araştırmalar hakkında bilimsel ve etik yönden görüş bildirecektir.

Uludağ Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ayrıca Yönetmelik kapsamı dışında kalan “retrospektif çalışmalar” ve insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak olan “girişimsel olmayan araştırmalar” hakkında da bilimsel ve etik yönden görüş oluşturacaktır.

Prof. Dr. Mine Sibel GÜRÜN
UÜTF Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı

 

Tasarım ve Uygulama : Selim YILMAZ, © 2011